top of page
עריכת עבודות

עריכת עבודות

כשאנחנו כותבים עבודה אקדמית חשוב לשים לב לכך שהקורא יבין את כוונותינו. גם עבודה עשירה בתוכן שאינה כתובה כראוי עלולה להוביל לחוסר הבנה של הקורא. כך התרשמותו של בודק העבודה עלולה להיות שלילית ולפגום בציון. ולהפך, עבודה שכתובה היטב, בשפה גבוהה ותוך שמירה על כללים דקדוקיים אך שתוכנה אינו עשיר מספיק או התוכן בה מבולבל - למשל סטייה מנושא ועירוב נושאים - עלולה להוביל לעבודה שאינה מספקת ברמה האקדמית ומצביעה על חוסר הבנה של הכותב את הנחיות העבודה או על חוסר יכולתו להסביר את ידיעותיו. לעבודה אקדמית יש גם מבנה נוקשה הדורש עין של מומחה.  

חברת ד"ר לוגי מציעה שירותי הגהה ועריכה לשונית של עבודות אקדמיות כדי לדאוג שהעבודה תהיה מנוסחת היטב, בעלת משלב מתאים לעבודה אקדמית, תוך דגש על התוכן ועל מבנה העבודה האקדמית. צוות עורכי העבודות שלנו עורכים את העבודות תוך שימת דגש על כמה היבטים:  

 

עריכה לשונית - דקדוק, שגיאות כתיב ותחביר. דוגמה לכך היא הקפדה על כל כללי הלשון העברית - זכר ונקבה, ניקוד ואיות, מילות קישור, סימני פיסוק ועוד. 

מבנה העבודה - פורמט העבודה יותאם לדרישות האקדמיות להגשת עבודות.

עיצוב הטקסט - ריווח בין שורה לשורה ובין פסקה לפסקה, הזחות במקרה הצורך, גודל כתב, סוג הכתב וכדומה.

התאמה להנחיות -  הקפדה על היקף העבודה ועל הנחיות שונות שנתן המרצה. 

תוכן - בהירות הנאמר והקשר לנושא העבודה, פתיחה וסיום מתאימים, מניעת חזרה מיותרת על אותו הרעיון, שימוש במילים המבהירות בצורה הטובה ביותר את כוונת הכותב, הימנעות מבלבול בין נושאים, מניעת סתירות ושגיאות עובדתיות. קראו מאמר בנושא של מה הופך טקסט לקריא 

כתיבת ביבליוגרפיה והפניות - לכל פקולטה ולכל תחום יש שיטות רישום שונות הן להפניות, הן לרשימת המקורות. העורכים שלנו מכירים שיטות רבות ויודעים לעבוד על פי ההנחיות.

הקפדה על כתיבה עניינית ומחדשת - חלק מהציון בכתיבה אקדמית נובע מעבודה שמעניינת את הקורא ומחדשת, כלומר אינה מוצגת כרשימת מטלות אקראיות וחוזרת על מידע של חוקרים  קודמים בלי לחדש בעצמה. העורכים מתייחסים גם להיבט זה. 

 

עוד בעבודה אקדמית חשוב גם להקפיד על כתיבת מבוא,  סקירת ספרות, שאלת מחקר, שיטות מחקר, תוצאות, דיון וסיכום ראוי.

 

עורכי העבודות האקדמיות בד"ר לוגי דואגים לא רק שייענו הדרישות האקדמיות הגבוהות אלא גם לשמור על סגנון הכותב. אנו מתחייבים לבחון את העבודה ולספק תעריף וטווח זמן לסיום העבודה בהתאם לגודל ואופי העבודה (כמובן אם העבודה היא דחופה, התעריף יהיה בהתאם).

bottom of page