top of page

תהליך הגשת הבקשה לתמלול משפטי

בתהליך הגשת ההקלטה למתמלל על המתמללים לשבת תחילה עם מגיש ההקלטה, כדי שיספר להם על מה מדובר בהקלטה ומי הדוברים בהקלטה. על מגיש ההקלטה לציין בפני המתמללים אילו מהחלקים חשובים לו ביותר, וכן לעזור למתמללים לזהות את הזיהוי הראשוני של הקולות - איזה קול שייך למי ומהם שמות הדוברים. ברור שההקלטה שמגישים צריכה להיות ברורה ככל האפשר כדי שיהיה אפשר להבדיל בין הדוברים בהקלטה, ורעשי הרקע לא ימנעו הבנה של הנאמר בהקלטה. כאשר ההקלטה אינה ברורה דייה יהיה על מגיש ההקלטה לשבת עם המתמלל או המתמללת ולהדריך אותם בחלקים שמובנים להם פחות, כדי לקצר את זמן התמלול. מתמללים ותיקים, מנוסים ושיודעים את עבודתם יוכלו להבדיל בין קולות המשתתפים בשיחה שבהקלטה ביתר קלות. מתמללים טובים יהיו אמינים יותר ולעיתים אף ימנעו את הצורך בעורך דין שיחתום על הצהרה של מתמללת או מתמלל, שכן הצהרתה קבילה בשל היותה אמינה ומוכרת כבר מספר רב של שנים.


תמלול כראיה בבית משפט

מאפיינים בולטים של תמלול משפטי  כאשר אנו עורכים תמלול משפטי, להבדיל מתמלול לצרכים אחרים, יש להקפיד הקפדה יתרה על כמה דברים: על התמלול להיות מדיוק ביותר, על המתמלל או על המתמללת לכתוב מילה במילה את כל אשר הם שומעים בהקלטה. סדר כתיבת הדברים יהיה כבהקלטה ובכל פעם שמישהו מדבר בהקלטה יש לציין את שמו.  בהקלטה משפטית יש למספר את השורות ואת העמודים, משום שמטרת ההקלטה לשמש ראיה בבית המשפט. מגיש ההקלטה יודע אילו חלקים הם החשובים ביותר להוכחת טענתו ולבניית התיק נגד הצד השני, או לחלופין כדי להגן על עצמו נגד טענות של הצד השני. פעמים רבות מגיש ההקלטה לאחר התמלול מדגיש אילו חלקים הם החשובים ביותר, וכן מפנה אליהם. לכן על ההקלטה להכיל כמה שיותר מספור כך שכאשר ירצו להפנות לחלקים הרלוונטיים יוכלו לציין את מספר העמוד ואת מספר השורה, ולא יצטרכו לקרוא את כל הטקסט מתחילתו ועד סופו בכל פעם שמציינים חלק חשוב.  בתמלול משפטי חשוב לשים לב לדיוק של סימני הפיסוק והמילים, שכן פסיק או מילה שונה במקצת יכולים לשנות את כל המשמעות של הנאמר. למשל, "לא, אני אערוך את הסמינריון" משמעו שאני אכן אערוך אותו, תשובתי חיובית. לעומת זאת, "לא אני אערוך את הסמינריון" משמעו שאינני הולכת לערוך אותו, תשובתי היא שלילית. לכן על המתמללת או המתמלל לשים לב לטון הדיבור ולכוונת הדובר בהתאם להקשר השיחה ולהעבירם בצורה המדויקת ביותר בעזרת סימני הפיסוק והרווחים. לעומת עריכה לשונית של טקסט בתמלול הקלטה חשוב להיצמד למקור ולהיות מדויק בהעברת הדברים כפי שהם בהקלטה גם על חשבון שימוש תקני בסימני פיסוק. לתמלול משפטי יש לצרף הצהרה בעלת נוסח שכולל את כל המאפיינים הקבועים בפקודת הראיות משנת תשל"א. בהצהרה זו המתמלל מצהיר כי הוא כתב את כל ההקלטה במלואה, מילה במילה, מבלי להשמיט שום פרט או להוסיף שום תוספת. נוסף על כך בהצהרה המתמלל מצהיר כי איננו קשור למקרה המוצג בהקלטה שתומללה ועל כן הוא אובייקטיבי מספיק ויכול לעסוק במקרה זה. משמע, המתמלל הוא אך ורק כלי לכתיבת הדברים. על ההצהרה להיות חתומה על ידי עורך דין שמאשר כי זיהה את המתמלל או המתמללת והוא וידא שהצהרתה נכונה.  בתמלול משפטי יש לצרף את השמע לכיתוב. כך שאם השופט ירצה לוודא את דיוק התמלול יוכל לעשות כן.   ככלל הקלטה ותמלול שלה הם ראיה טובה וחזקה בבית משפט, שכן קשה להפריכה. לכן התמלול המשפטי נפוץ בתיקים רבים.


תמלול מהווה חזקה חזקה בבית משפט

אנו מברכים על היותנו חלק חשוב בתהליך החתירה לאמת והצדק שמתרחש בבית המשפט ומאמינים כי על היושרה להנחות אותנו בעשיית עבודתנו נאמנה.


מאמר זה נכתב ע"י

נטלי ברונשטיין

13 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page