top of page

תמלול משפטי דיני עבודה – כל מה שחשוב לדעת

עודכן: 1 בנוב׳ 2021

תמלול משפטי הוא כל תמלול הנמסר לבית המשפט. אם יש לכם הקלטה או תצלום של ראיה, למשל שיחת וואטסאפ, פעמים רבות תצטרכו להשתמש בחברות התמלול, המכירה את דיני העבודה. מה זה אומר תמלול משפטי דיני עבודה? בואו ללמוד.התמלול המשפטי, דיני עבודה בהקשר המשפט האזרחי


בהרבה מקרים בית המשפט הקובע בדיני תמלול משפטי הוא בית המשפט האזרחי. המשמעות היא כל ערכאה שאינה פלילית. לדוגמה חוזה שלא מומש, זכות לפיצויים, לשון הרע ודיבה או גירושין. נושא נוסף הוא למשל פגיעה מתאונת דרכים. כמובן תמלול משפטי אינו כלי לראיה רק במשפט האזרחי אלא גם בפלילי.


בתי הדין לעבודה – ככל ערכאה במדינת ישראל


בתחום תמלול משפטי של דיני עבודה הגוף האחראי הוא כמובן בתי הדין לעבודה. עם זאת, בתי המשפט בישראל מוגבלים בסמכויות הניתנות להם, וישנן הוראות שתובעות אילו תביעות יוגשו לאילו ערכאות.

כך למשל אחת ההוראות קובעת כי כל תביעה כספית אשר אינה עולה על סך של 2.5 מיליון שקלים, תוגש לבית משפט השלום. כמו כן, בתי דין רבניים מוגדרים ככאלו להם סמכות בלעדית בכל הקשור לענייני נישואין בישראל, וכן בעלי סמכות נגררת בנושאין לרבות מזונות אישה וילדים והסדרי משמרות.

בכל הנוגע לדיני עבודה, גם בהקשר של התמלול המשפטי,. הערכאה הרללונטית היא כמובן בית הדין לענייני עבודה.


דיני העבודה - עולם משפטי שלם

כאמור, בית הדין לענייני עבודה מהווה בכל הנוגע לסוגיות בדיני עבודה - כמו פיטורים שלא כדין, התעמרות במקום העבודה, הלנות שכר, היעדר זכויות סוציאליות ועוד. משכך, זו ערכאה שנוגעת למקום שבו מבלים מרבית האזרחים חלק משמעותי מחייהם. ישנם מקרים רבים, שבגינם יכולים להגיע צדדים אל בית המשפט בשל יחסי תעסוקה.
בית משפט

חובת השימוע טרם פיטורים


על פי חוק, בטרם פיטורין על כל מעסיק מוטלת החובה לערוך שימוע לעובד. במהלך השימוע המעסיק צריך צריך להשמיע בפני העובד את הסיבות שבגינן מעוניין המעסיק לשחררו מתעסוקה, ויהיה זכאי לפרוס את טיעוניו הנגדיים בנושא.

חובה זו נוגעת על פי חוק לכל עובד, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי. אי עמידה זו יכולה להוביל להשלכות רבות. מעסיק שלא קיום שימוע חייב בהענקת פיצויים מוגדלים לעובד המפוטר. משכך, מעבר לקיום חובת השימוע, מומלץ לכל מעסיק לבצע תיעוד של השימוע האמור, בין אם בכתב ובין אם בהקלטה, כלומר תמלול משפטי.


.

תנאי העסקה בעל פה – תמלול ישיבות והסכמים


מלבד שימוע תמלול משפטי רלוונטי גם לסיכום תנאי העסקה בעל פה, כלומר לא בחוזה חתום, בישיבות ובהסכמים. אף שבתפיסה הכללית חוזה מקבל תוקף רק ככל שנחתם על ידי שני הצדדים, ונערך בצורה פורמלית, חוק החוזים מתיר הסכמים וחוזים גם בעל פה. חוזים אלו נכרתים לא פעם בין עובד למעסיק, שכן אלו מסכימים על תנאי העסקה בסיסיים, ומתנהלים באופן שוטף על פיהם.

אולם, לא פעם עולה מצב שבו אחד הצדדים אינו מכבד את תנאי ההסכם. לאור עלייתם של מקרים אלו מומלץ לבצע תיעוד, חזותי או קולי, של תנאי ההסכם, זאת לשם שימוש עתידי במצב של תביעה לאכיפת הסכמות הצדדים.


דין מפוטר – מספר הוכחות

ככלל, פיצויי פיטורין מגיעים לעובד מפוטר בלבד, זאת לפי לשון חוק פיצויי פיטורין. אולם, על אף הקביעה האמורה, ישנם לא מעט מקרים שבהם יהיה עובד שהתפטר זכאי לקבלת דמי הפיצויים, זאת בשל הכרתו בדין מפוטר. בין הסיבות השונות ניתן למצוא התפטרות בשל גיוס לצה"ל, התפטרות בגיל פרישה, מעבר מקום מגורים ועוד.

אולם, לצד כל אלו, שלהם קיימות הוכחות קונקרטיות, עולה מצב אחר שבו יהיהי על העובד להוכיח את העילה שבגינה התפטר, וזו הרעה מוחשית של תנאי העבודה. נקבע כי תחושתו האישית של העובד אינה מספיקה לעניין זה, ושיהא עליו להביא ראיות אובייקטיביות לדבר. אף שבמקרים מסוימים יספיקו תצלומים שונים, לרבות כאשר מדובר על הרעה פיזית של התנאים, ככל שמדובר על הרעה הבאה לידי ביטוי ביחס או בהתעמרות בעבודה העובד צריל לדאוג להקליט את דברי הממונים עליו, זאת לשם הוכחת הרעת התנאים.


תמלול לעניין הטרדה מינית בעבודה – הקלטה כאלמנט מכריע


מקרה נוסף, שלא פעם מקים צורך בראיות אובייקטיביות לקיומו, הוא מקרה של הטרדה מינית במקום העבודה. לא פעם הערות שונות אשר נזרקות לכיוונם של עובדים ועובדות שונים במקום העבודה, ובוודאי שהתבטאויות מיניות מהוות הטרדה מינית, האסורה על פי חוק.

חלק ממקרים אלו יגיעו לפתחו של בית המשפט תחת בחינה של עדויות שני הצדדים והכרעה לפיהן. משכך, בין אם מדובר על המוטרד, אשר הצליח לתפוס את המטריד בשעת מעשה, ובין אם מדובר על נאשם בהטרדה לשווא, הקלטת שיחות יכולה להוות ראיה מכריעה במשפטים אלו.


לשם ההוכחה – ההקלטה והתמלול

כאמור לעיל, ישנם מספר מקרים שבהם ניאלץ לבצע הקלטה של סיטואציה במקום העבודה, בין אם לשם הוכחת קיומה של הטרדה מינית או הרעה בתנאי התעסוקה, עמידה על קיום תנאי ההעסקה שנקבעו ואף הוכחת קיום שימוע.


אולם ההקלטה לבדה אינה מספקת לשם הצגתה כראיה בבית משפט, שכן בדומה לשאר הערכאות השיפוטיות שהוצגו לעיל גם בית הדין לדיני עבודה כפוף לחוקים הדורשים תמלול וראיות נוספות.


פקודת הראיות ותמלולים


בתוך כך פקודת הראיות אינה מאפשרת הצגה של קטעי וידאו או הקלטה במהלך הליך דיוני, אלא קובעת שראיות מסוג זה יוגשו אך ורק בתצורה מילולית. משכך, צד להליך משפטי שמעוניין להציג הקלטה או תיעוד וידאו, המשמש כראיה לטובתו בבית המשפט יהיה עליו להעבירה לחברת תמלול, אשר תבצע את העבודה בעבורו. מדוע לא לתמלל לבד? על כך בסעיף הבא.


יחסה של הפסיקה – הוראות הדין לעניין הקלטה

אף שלפי הוראות הדין החובה היא העברת קטע הקול לתמלול, בתי המשפט מעדיפים שהתמלול ייעשה על יד אנשי מקצוע, והציבו שורה של דרישות בנוגע לאלו.


  1. על ההקלטה להיות מקורית, ללא כל עריכה ושינויים במהלכה. ככל שההקלטה אינה מלאה ושלמה, וכוללת עריכות ושינויים, לא ניתן לקבלה כראיה.

  2. בית המשפט קובע כי ההקלטה והתמלול יתקבלו כראיה רק ככל שניתן לזהות ולהבחין בין הדוברים השונים בהקלטה,לשם ייחוס דברו של כל מוקלט לאדם.

  3. יש דרישה לחפיפה מלאה בין התמלול לבין ההקלטה, זאת לשם הצגת התמונה המלאה כמו שהיא.


כיצד בית המשפט מוודא שהדרישות מתקיימות בפועל?

כאמור לעיל, לבית המשפט דרישות רבות ונוקשות ביחס לאופן שבו יערך התמלול. אולם, עולה שאלה אחת עיקרית – איך בית המשפט מוודא עמידה בדרישות הללו?

העמידה באלו מעוגנת בתצהיר, שאותו כותבת חברת התמלול בעת סיום ביצוע התמלול. משכך, ככל שחברת התמלול מוכרת ואמינה יותר בעיניי ביהמ"ש, כך יגבר הסיכוי שזה יקבל את התצהיר כמהימן, ואת הראיה כקבילה.

חברת ד"ר לוגי, חברה שהשירות נר לרגליה, תוך הקפדה על העסקת מיטב המתמללים ונותנת מענה מיטבי

בעבורתמלול משפטי הנוגע לדיני העבודה בפרט, ולתמלול עולם המשפטי והסקטור האזרחי בכלל.

86 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page